آخرین اخبار

اخبار پژوهشی

شنبه, 14. آذر 1394 - 10:30
شنبه, 30. آبان 1394 - 12:31
چهارشنبه, 27. آبان 1394 - 14:13
نشست مشترک معاون وزیر دفاع و رییس دانشگاه ارومیه
يكشنبه, 17. آبان 1394 - 8:58
انتشار 15 نشریه علمی - پژوهشی در دانشگاه ارومیه
شنبه, 16. آبان 1394 - 10:21

Pages