آخرین اخبار

اخبار دانشجویی

کاشت درخت به یاد شهدای دانشگاه ارومیه
يكشنبه, 16. اسفند 1394 - 15:14
يكشنبه, 16. اسفند 1394 - 9:51
شنبه, 15. اسفند 1394 - 12:49
شنبه, 8. اسفند 1394 - 11:35
سه شنبه, 13. بهمن 1394 - 12:49
يكشنبه, 11. بهمن 1394 - 12:18

Pages