آخرین اخبار

ثبت‏ نام دركلاس ­هاي تقويتی

دانشجويان شاهد و ايثارگر كه مايل به شركت در كلاس ­هاي تقويتیمي‏ باشند، جهت ثبت‏ نام از تاريخ 1393/12/04  لغایت 1393/12/25  به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر واقع در پرديس نازلو  مراجعه نمايند.

لازم به ذکر است مهلت فوق­ الذکر تمديد نخواهد شد.