آخرین اخبار

کارگاه آموزشی "مروری بر آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی"برگزار می شود


بدینوسیله از اعضای جدید هیأت ممیزه ، کمیته های منتخب و کمیسیون های تخصصی جهت حضور در این کارگاه دعوت به عمل می آید.


ضمناً گواهی شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اعطاء می گردد.


زمان: روز چهارشنبه، 06/12/93 ساعت 9 الی 12


مکان: سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی