آخرین اخبار

اولین جلسه از هشتمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه ارومیه روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 با حضور اعضای جدید در دفتر هیات ممیزه در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تشکیل و انتخاب ریاست و دبیر کمیسیون­های تخصصی و همچنین اعضای هر کمیسیون به شرح جدول پیوست انجام پذیرفت

 

لیست اعضای هیات­هاي ممیزه

رديف

نام و نام خانوادگي

عضویت

رتبه

دانشكده

1

دكتر عباس صمدي

حقیقی

استاد

كشاورزي

2

دكتر پرويز فرهومند

حقیقی

استاد

كشاورزي

3

دكتر جبار خلفي

حقیقی

استاد

علوم

4

دكتر هوشنگ بهروش

حقیقی

استاد

علوم

5

دكتر حسين تاجيك

حقیقی

استاد

دامپزشكي

6

دكتر بهرام دليرنقده

حقیقی

استاد

دامپزشكي

7

دكتر جواد نوري نيا

حقیقی

استاد

فني و مهندسي

8

دكتر محمدرضا شيدايي

حقیقی

دانشيار

فني و مهندسي

9

دكتر احمد عليجانپور

حقیقی

دانشيار

منابع طبيعي

10

دكتر محمد حسني

حقیقی

دانشيار

ادبيات و علوم انساني

11

دكتر عليرضا مظفري

حقیقی

دانشيار

ادبيات و علوم انساني

12

دكتر حسن محمدزاده

حقیقی

دانشيار

تربيت بدني

13

دكتر علي سرباز جانفدا

حقیقی

دانشيار

علوم

14

دكتر عبداله خوئي

حقیقی

استاد

فني و مهندسي

15

دکتر رحیم حب­نقی

حقوقی

دانشیار

دامپزشكي

15

دکتر اسماعیل آین

حقوقی

دانشیار

دامپزشكي

17

دکتر مقصود سلیمانپور

حقوقی

استاد

فنی و مهندسی

 

 اعضای کمیسیون­های تخصصی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رتبه

دانشكده

1

دکتر پرویز فرهومند

رییس کمیسیون تخصصی

استاد

کشاورزی

2

دکتر احمد علیجانپور

دبیر کمیسیون تخصصی

دانشیار

منابع طبیعی

3

دکتر مهدی تاجبخش

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

کشاورزی

4

دکتر اسحاقی راد

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

منابع طبیعی

5

دکتر نیک­بخت

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

کشاورزی

 

اعضای کمیسیون­های تخصصی کمیسیون علوم و شیمی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رتبه

دانشكده

1

دکتر جبار خلفی

رییس کمیسیون تخصصی

استاد

شیمی

2

دکتر بهروش

دبیر کمیسیون تخصصی

استاد

علوم

3

دکتر آذرمنش

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

علوم

4

دکتر عباسپور

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

علوم

5

دکتر صمد علیپور

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

علوم

 

اعضای کمیسیون­های تخصصی کمیسیون فنی و مهندسی – هنر – برق و کامپیوتر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رتبه

دانشكده

1

دکتر عبداله خوئی

رییس کمیسیون تخصصی

استاد

فنی و مهندسی

2

دکتر شیدایی

دبیر کمیسیون تخصصی

دانشیار

فنی و مهندسی

3

دکتر باقرزاده

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

برق و کامپیوتر

4

دکتر مومیوند

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

فنی و مهندسی

5

دکتر شوکتی

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

فنی و مهندسی

6

دکتر جعفرمدار

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

 

 

 اعضای کمیسیون­های تخصصی کمیسیون ادبیات و علوم انسانی – اقتصاد و مدیریت – تربیت بدنی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رتبه

دانشكده

1

دکتر حسن محمدزاده

رییس کمیسیون تخصصی

دانشیار

تربیت بدنی

2

دکتر علیرضا مظفری

دبیر کمیسیون تخصصی

دانشیار

ادبیات

3

دکتر حسین پور

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

ادبیات

4

دکتر حسنی

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

ادبیات

5

دکتر کاشف

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

تربیت بدنی

6

دکتر حیدری

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

اقتصاد

7

دکتر سیدعباس زاده

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

ادبیات

 

اعضای کمیسیون­های تخصصی کمیسیون دامپزشکی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رتبه

دانشكده

1

دکتر تاجیک

رییس کمیسیون تخصصی

استاد

دامپزشکی

2

دکتر دلیرنقده

دبیر کمیسیون تخصصی

استاد

دامپزشکی

3

دکتر تمدنفرد

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

دامپزشکی

4

دکتر صراف زاده

عضو کمیسیون تخصصی

استاد

دامپزشکی

4

دکتر فرشید

عضو کمیسیون تخصصی

دانشیار

دامپزشکی