آخرین اخبار

به اطلاع مدیران دانشگاهی می رساند؛ سوالات به همراه پاسخنامه آزمون غیرحضوری مسابقه کتابخوانی از کتاب "برای مدیران، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خطاب به مدیران"، روز چهارشنبه 93/12/20 ساعت 8 صبح به کارتابل اتوماسیون اداری مدیران ارسال خواهد شد و علاقمندان تا پایان وقت اداری همانروز فرصت دارند تا پاسخنامه را تکمیل و به پست الکترونیکی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس ذیل ارسال نمایند.


به شرکت کنندگان حائز نمره 15 و بیشتر این آزمون گواهی 10 ساعت و به حائزین نمره 12 الی 15 گواهی 6 ساعت کارگاه آموزشی غیرحضوری از سوی این معاونت اعطاء خواهد شد.


 


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه