آخرین اخبار

به اطلاع اساتید دانشگاهی می رساند؛ سوالات به همراه پاسخنامه آزمون غیرحضوری مسابقه کتابخوانی از کتاب "عرفانهای کاذبروز شنبه 93/12/23 ساعت 8 صبح به کارتابل اتوماسیون اداری اساتید ارسال خواهد شد و علاقمندان تا پایان وقت اداری همانروز فرصت دارند تا پاسخنامه را تکمیل و به پست الکترونیکی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس ذیل ارسال نمایند.


cultural@urmia.ac.ir


ضمناً علاوه بر 10 کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس به شرکت کنندگان حائز نمره 15 و بیشتر این آزمون گواهی 10 ساعت و به حائزین نمره 12 الی 15 گواهی 6 ساعت کارگاه آموزشی غیرحضوری از سوی این معاونت اعطاء خواهد شد.


                                                                                                                                                               معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه