آخرین اخبار

به اطلاع اساتید شرکت کننده در کارگاه "آشنایی با مسائل فقهی روز" می رساند؛ سوالات به همراه پاسخ نامه آزمون غیرحضوری این کارگاه از کتاب "مردم و برداشتهای احکام" (تألیف محمود اکبری)، روز چهارشنبه 93/12/20 ساعت 8 صبح به کارتابل اتوماسیون اداری اساتید ارسال خواهد شد و علاقمندان تا پایان وقت اداری همانروز فرصت دارند تا پاسخنامه را تکمیل و به پست الکترونیکی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس ذیل ارسال نمایند.


cultural@urmia.ac.ir


به شرکت کنندگان حائز نمره 15 و بیشتر این آزمون گواهی 10 ساعت و به حائزین نمره 12 الی 15 گواهی 6 ساعت کارگاه آموزشی غیرحضوری از سوی این معاونت اعطاء خواهد شد.


                                                                                                                                                               معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه