آخرین اخبار

تمیزکاری محوطه دانشگاه ارومیه به مناسبت هفته محیط زیست


کانون محیط زیست دانشگاه ارومیه در نظر دارد با همکاری دانشجویان و اعضای این کانون اقدام به تمیز کاری محوطه پردیس نازلوی دانشگاه، نماید.


زمان گردهمایی: 28/02/94 از ساعت 12 الی 14


مکان گردهمایی: کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، مقابل مجتمع فرهنگی