آخرین اخبار

فراخوان اعلام آمادگي براي همكاري در آزمون سراسری سال94

بدينوسيله از كليه همكاران گرامي كه تمايل دارند در برگزاري آزمون سراسری سال94 همكاري نمايند دعوت مي‌گردد طبق جدول زير جهت اعلام

آمادگي و نام نويسي به افراد معرفي شده در حوزه كاري خود طبق جدول زير تا روز یکشنبه مورخ 94/03/10 مراجعه نمايند:

 

رديف

قسمت

نام و نام خانوادگي

1

ستاد مركزي و تداركات

آقاي مصطفي صالح مرام

2

معاونت آموزشي، دانشكده منابع طبيعي و دانشكده تربيت بدني

آقاي اسلام كان محبت

3

معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي

آقاي نادر كريمي

4

كتابخانه مركزي

آقاي احد نوحي

5

دانشكده ادبيات و علوم انساني

آقاي اصغر اويسي

6

دانشكده اقتصاد و مديريت و دانشكده هنر

آقاي محمدعلي آيرملو

7

دانشكده علوم

آقاي غلامرضا پرويشي

8

دانشكده كشاورزي

آقاي يحيي بشير گنجي

9

دانشكده فني و مهندسي

آقاي محمد نجاري

10

دانشكده دامپزشكي

آقاي جليلي

تاريخ آزمون: نوبت هاي صبح پنجشنبه،94/03/21 و صبح جمعه، 94/03/22

ستاد اجرايي آزمون ها

معاونت آموزشی دانشگاه