آخرین اخبار

 

به اطلاع می رساند دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مراسمی را برای بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی، از ساعت 13 الی 14 روز دوشنبه مورخ 20/07/1394 در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی ترتیب داده است.

حضور در این جلسه برای عموم دانشجویان و ادب دوستان  آزاد است. 

 

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد            یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد
از لعـل تو گر یابــم انگشــتری زنــهار            صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل             شاید که چو وا بینی خیر تو درین باشد
هر کاو نکند فهمی زین کِلک خیال انگیز           نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند          در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد
در کــار گلاب و گل، حکـم ازلی این بود           کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر           کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد