آخرین اخبار

    آگهی مجمع عمومی صندوق رفاهی اعضاء هیات علمی دانشگاه ارومیه

جلسه مجمع عمومی صندوق رفاهی اعضاء هیات علمی دانشگاه ارومیه ، راس ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 7/8/94 در محل سالن پردیس شهر (پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه) تشکیل خواهد گردید.  

   موضوع جلسه:

    1- گزارش فعالیت از طریق هیات مدیره

    2- انتخابات هیات مدیره و بازرس