آخرین اخبار

طبیعت زمستانی در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

عکس: حسین فعال نوری( واحد سمعی و بصری روابط عمومی)