آخرین اخبار

مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساخت های دانشگاه ارومیه که با حمایت های مادی استانداری محترم آماده بهره برداری گردیده روز شنبه 5 دیماه در محل پردیس شهر دانشگاه افتتاح می گردد.