آخرین اخبار

اطلاعیه مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه                        (آگهی نوبت اول)

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که مجمع عمومی  در روز پنج شنبه 24/10/ 94 راس ساعت 11 در نماز خانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد .

دستور جلسه :

1-   گزارش رئیس هیات مدیره

2-    تصمیم گیری درخصوص زمین های تعاونی

لذا از اعضای محترم تقاضا دارد به صورت فعال در مجمع حضور بهم رسانند. هر عضو می تواند وکالت کتبی یک عضو دیگر را نیز داشته باشد.

 

 

                                                              با تشکر

هیئت مدیره شرکت