آخرین اخبار

پایش کیفی سدهای مخزنی استان آذربایجان غربی

بنا بر گزارش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، براساس قرارداد فی مابین پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی پایش کیفی سدهای مخزنی استان بههمت کارشناسان و متخصصان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه چهارم اردیبهشت با نمونه برداری از سد شهید کاظمی بوکان آغاز گردید.

طبق این قرارداد پایش کیفی سدهای مخزنی بمدت یک سال بصورت دوره های یک ماهه توسط پژهشکده مطالعات دریاچه ارومیه انجام خواهد شد . 

با عقد این قرارداد و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه قادر خواهد بود در تمامی مناقصه ها به عنوان گروه مشاور شرکت نماید.