آخرین اخبار

پایش کیفی سد مهاباد توسط دانشگاه ارومیه

به گزارش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، کارشناسان این مرکز مطالعاتی، یازدهم اردیبهشت ماه  از سد مخزنی مهاباد به جهت مشاهده وضعیت کنونی و دگرگونی های آن نمونه برداری کردند.

این نمونه گیری جهت تعیین پارامترهای کیفی آب ذخیره شده از عمق های مختلف صورت می پذیرد.

شایان ذکر است بر اساس این گزارش، با توجه به بارندگی های اخیر حداکثر عمق آب در پشت سد مهاباد  41/5 متر ثبت گردید.