آخرین اخبار

آگهی دعوت اولین جلسه مجمع عمومی کانون فرهنگی اساتید دانشگاه ارومیه

بدینوسیله از اعضا محترم کانون فرهنگی اساتید دانشگاه ارومیه دعوت بعمل می آید در اولین جلسه مجمع عمومی کانون فرهنگی اساتید حضور بهم رسانند.

گفتنی است همکارانی که تاکنون موفق به تکمیل فرم عضویت نشده اند، می توانند با حضور در این جلسه نسبت به عضویت اقدام نمایند.

موضوع جلسه: انتخابات شورای مرکزی

زمان: دوشنبه 14 تیرماه 1395، ساعت 11 صبح

مکان: سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی

هیات موسس کانون فرهنگی اساتید