آخرین اخبار

بودجه دانشکده های دانشگاه در سال 95 صد درصد افزایش یافت

در اجرای استراتژی دانشگاه و افزایش کیفیت آموزشی و پژوهشی هیأت رئیسه دانشگاه در جلسه روز یکشنبه بیست و هفت تیرماه سالجاری بودجه تمام دانشکده ها  را تا صد درصد افزایش داد. همچنین در بودجه سال 95، بودجه مصوب معاونت پژوهش و فناوری با افزایش 45 درصدی به بیش از 7 میلیارد تومان خواهد رسید.