آخرین اخبار

آگهی مناقصه

 

1. جهت مشاهده آگهی مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه اینجا کلیک کنید.

 

2. جهت مشاهده آگهی مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی، بنت الهدی 1و 2، مقدم دانشگاه ارومیه اینجا کلیک کنید.

 

3. جهت مشاهده آگهی مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های پسرانه پردیس نازلو (خوابگاه های شماره 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 و بلوک های 1 و 2) دانشگاه ارومیه اینجا کلیک کنید.

 

4. جهت مشاهده آگهی مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی مختلف دانشگاه ارومیه اینجا کلیک کنید.

 

5. جهت مشاهده آگهی مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه اینجا کلیک کنید.