آخرین اخبار

بخش "شنیداری" آزمون زبان دوره های دکتری حذف می شود
با توجه به مشکلات ساختاری و اجرایی بخش "شنیداری" آزمون زبان، این بخش حذف شده و در عوض حد نصاب قبولی به نمره 60 افزایش خواهد یافت. این مطلب را دکتر حب نقی رییس دانشگاه در دیدار با دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد خوابگاه شهید رامیان عنوان نمود.
رییس دانشگاه در این دیدار تقریبا 3 ساعته که عصر روز سه شنبه صورت گرفت با حضور در اتاق های خوابگاه به گفتگو با دانشجویان نشست و با نقطه نظرات و مشکلات آنها آشنا گردید. دانشجویان در این دیدار ضمن تشکر از حضور رییس دانشگاه در جمع آنها به مشکلاتی نظیر کمبود بودجه های تحقیقاتی، مشکلات حمل و نقل و بعضی نواقص رفاهی و بهداشتی در خوابگاه ها اشاره داشتند.