آخرین اخبار

آگهی اجاره اراضی کشاورزی جهت کشت محصول کلزا

دانشگاه ارومیه در نظر دارد به مقدار 23 هکتار از اراضی خود را جهت کشت زراعت کلزا طبق شرایط ذیل تا آخر خرداد سال 96 بصورت اجاری و مزارعه، واقع در 11 کیلومتری جاده سرو از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید؛ متقاضیان می توانند تقاضای کتبی خود را با ارائه قیمت پیشنهادی از تاریخ 17/06/95 لغایت تا پایان وقت اداری روز شنبه 20/06/95 در پاکت سربسته به دبیرخانه دانشگاه (ستاد مرکزی) تحویل نمایند.

1- دانشگاه مقدار 23 هکتار از اراضی خود را به متقاضی تحویل خواهد داد.

2- تأمین آب مورد نیاز بر عهده دانشگاه خواهد بود.

3- عملیات کشاورزی اولیه شامل: شخم و دیسک جهت آماده سازی زمین بر عهده دانشگاه خواهد بود.

4- تهیه و کاشت بذر مرغوب و استاندارد با تأیید مراکز تحقیقیاتی و سازمان جهاد کشاورزی از شرایط اصلی قرارداد خواهد بود.

5- وجود ادوات و ماشین آلات مورد نیاز و تجهیزات و تجربه کافی حداقل دو سال کشت- از شرایط اصلی رد یا قبول دانشگاه خواهد بود.

6-کلیه عملیات اجرایی کاشت، داشت و برداشت و مدیریت مزرعه بر عهده متقاضی خواهد بود و دانشگاه هیچگونه دخالتی نخواهد داشت.

7- در صورت بروز هر گونه خسارت عمدی بر محصول، متقاضی مسئول جبران کلیه خسارت وارد آمده بر سهم دانشگاه خواهد بود.

8- سهم هر یک از طرفین از منافع به مقدار نصف یا 50% خواهد بود.

9- رعایت مقررات مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه، حفاظت و نگهداری و حق و حقوق کارگران بر عهده متقاضی خواهد بود.

10- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32775576 تماس حاصل گردد.

                                                      اداره پشتیبانی دانشگاه ارومیه