آخرین اخبار

پليمرهاي طبيعي جایگزینی براي آنتي بيوتيك ها

"پليمرهاي طبيعي جایگزینی براي آنتي بيوتيك ها در پرورش ماهيان خاوياري" عنوان مقاله دكتر ابراهيم حسين نجدگرامي عضو هيات علمي گروه زيست شناسي دانشگاه اروميه در همايش بين المللي "دورنماي آبزي پروري ماهيان خاوياري" مي باشد.

ايشان با سخنراني در خصوص ویژگی های پليمرهاي طبيعي و امکان استفاده از این مواد به عنوان جایگزین براي آنتي بيوتيك ها ضمن ارائه گزيده اي از تحقيقات خود در حوزه پرورش آبزیان به ویژه ماهيان خاوياري به متخصصان جهانی این حوزه، عنوان "بهترين سخنران همايش" را به خود اختصاص داد.

همايش بين المللي دورنماي آبزي پروري ماهيان خاوياري براي اولين بار در ايران و با همكاري انجمن جهاني حفاظت از ماهيان خاوياري، پانزدهم و شانزدهم شهريور ماه در دانشگاه رشت برگزار گرديد.

دانشگاه اروميه ضمن تبريك اين موفقيت به دكتر نجد گرامي،  توفيق روزافزون ايشان را از خداوند متعال مسألت مي نمايد.