آخرین اخبار

بسمه تعالی

آگهي مزایده

دانشگاه ارومیه با اخذ مجوز بشماره 950018از کمسیون ماده 2 طبق نامه شماره 450/19106012 مورخ 95/7/7 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اذربایجان غربی اقدام به فروش یک دستگاه اتوبوس اسکانیابه شرح ذیل می نماید:

1- شماره آگهي مزایده : 95/1-م-ز

2-  نام و نشاني مزایده گزار  :  دانشگاه ارومیه -ارومیه 11 کیلومتری جاده سرو

3- موضوع مزایده  : فروش یک دستگاه اتوبوس اسکانیا

4- نوع مزایده  : عمومي يک مرحله اي

5-مهلت تحويل اسناد به متقاضيان  : از تاريخ 95/8/5 الی 95/8/10

6--محل تحويل اسناد به متقاضيان  : از طريق سايت پايگاه ملي مناقصات بنشانی iets.mporg.ir

 7- مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان  :  تا مورخ 95/8/22

8-محل دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان  :  آذربايجانغربي ارومیه 11 کیلومتری جاده سرو دانشگاه ارومیه ستاد مرکزي طبقه همکف دفتر حراست دانشگاه اروميه مراجعه نموده و پاکت ها را تحويل داده و رسيد دريافت نمايند يا به نحوي پست نمايند که تا مهلت مقرر به دانشگاه رسيده باشد.

9- تاريخ اعتبار پيشنهادات :  دو ماه خواهد بود.

10- تاريخ بازگشايي پاکتها  :  مورخ  95/8/23

11- سپرده شرکت در مزایده  : 300000000 ريال به حساب سيباي شماره 0105028453001 در بانک ملي شعبه اروميه واريز و يا ضمانت نامه بانکي که تا دو ماه اعتبار داشته باشد تهيه فرمايند . در غير اينصورت از دور مزایده حذف خواهید شد.

12- مدت قرارداد  : از تاریخ قرارداد تا دوهفته

13- زمان بازديد: مورخ 95/8/11 ساعت 10  صبح به ادرس ارومیه خیابان شهید بهشتی دانشگاه ارومیه پارکینگ پردیس شهر

14-مبلغ پایه: 3000000000  ریال

15- هزینه چاپ اگهی  و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی برعهده برنده مزایده است-سایر شرايط شرکت در مزایده در برگه هاي اسناد درج شده است در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  32752740 044 یا 31943031  امورقراردادها تماس حاصل فرماييد.

جهت مشاهده فایل پی دی اف آگهی اینجا کلیک کنید.