آخرین اخبار

اطلاعیه روابط عمومی در خصوص دستکاری و سرقت علمی از پایان نامه های دانشجویی دانشگاه ارومیه

در روز های گذشته مجلات  nature و science اعلام نمودند 58  مقاله ایرانی بدلیل تقلب علمی از لیست مقالات آن ها حذف گردیده است. قدر مسلم اینکه این تعداد مقاله در میان صدها هزار مقاله منتشره دانشمندان ایرانی عدد بزرگی نبوده، دامن زدن افراطی بعضی از سایت های خارجی و داخلی به آن رنگ و بوی  سیاسی می دهد.
 برابر اطلاع، یکی از دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه تهران که قبلا دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بوده است، در فاصله سال های 1390-92 با تشکیل تیمی چند نفره با جلب نظر فارغ التحصیلان صاحب پایان نامه و بدون اجازه اساتید راهنمای مربوطه، آنها را به مقاله تبدیل نموده و  در مجلات خارجی به چاپ میرساند. در مقالات مذکور، اسامی افراد تیم یاد شده به همراه اسم استاد راهنما درج می گردید.  سرعت عمل و توفیق تیم مذکور در به چاپ رساندن مقالات، دانشجویان را ترغیب می کرد که بعد از دفاع از پایان نامه، خودشان پایان نامه را در اختیار آن گروه قرار دهند. این عمل موجب تضعیف حقوق اساتید راهنمادر تولید وچاپ مقالات مستقل شده مورد اعتراض آنها و بعدا معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی قرار گرفته، مراتب در تاریخ 92.01.26 بصورت شکایت رسمی جهت انعکاس به مسئولین وزارتی و برخورد با فرد خاطی به معاونت پژوهشی وقت دانشگاه ارومیه ارسال گردید (تصویر نامه در ذیل قابل مشاهده است). متاسفانه این شکایت بصورت جدی پیگیری نگردید. فرد خاطی از سال 92 به بعد با همان روش ولی با پایان نامه های دانشگاه های دیگری به کار خود ادامه داده تا پرده از روی کارهایش برداشته شد. 

 

روابط عمومی دانشگاه ارومیه بعنوان سخنگوی احاد دانشگاهی انتظار دارد مسئولین تصمیم گیر با بررسی کارشناسی و رسیدگی عادلانه به این موضوع و برخورد با افراد خاطی و همچنین با وضع قوانین و مقرراتی حساب شده و فرهنگ سازی لازم، زمینه های ارتکاب چنین رفتار هایی را از بین برده ، با درمان ریشه ای، جامعه علمی و دانشگاهی را از اینگونه آسیب ها آفت زدایی نمایند.