آخرین اخبار

"بیمه گروهی مازاد درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه ارومیه" به مناقصه گذاشته می شود

1- شماره آگهي مناقصه : 6/95-م-ن

2-  نام و نشاني مناقصه گزار  :  دانشگاه ارومیه -ارومیه 11 کیلومتری جاده سرو

3- موضوع مناقصه  : بیمه گروهی مازاد درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه به تعداد تقریبی1500 نفر

4- نوع مناقصه  : عمومي يک مرحله اي

5-مهلت تحويل اسناد به متقاضيان  : از تاريخ95/08/24 الی 95/08/27

6--محل تحويل اسناد به متقاضيان  : از طريق سايت پايگاه ملي مناقصات بنشانی iets.mporg.ir

 7- مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان  :  تا مورخه 95/09/13

8-محل دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان  :  آذربايجان غربي ارومیه 11 کیلومتری جاده سرو دانشگاه ارومیه ستاد مرکزي طبقه همکف دفتر حراست دانشگاه اروميه مراجعه نموده و پاکت ها را تحويل داده و رسيد دريافت نمايند يا به نحوي پست نمايند که تا مهلت مقرر به دانشگاه رسيده باشد.

9- تاريخ اعتبار پيشنهادات :  سه ماه خواهد بود.

10- تاريخ بازگشايي پاکتها  :  مورخ 95/09/14

11- سپرده شرکت در مناقصه  : 690277500   ريال به حساب سيباي شماره 0105028453001 در بانک ملي واريز و يا ضمانت نامه بانکي که تا سه ماه اعتبار داشته باشد تهيه فرمايند . در غير اينصورت از دور مناقصه حذف خواهید شد.

12- مدت قرارداد  : از 95/10/01 الی 96/10/01

13-براورد اولیه:  مبلغ برآورد اولیه13805550000 ریال برای یکسال به ازای هر نفر 766975 ریال ماهیانه بدون احتساب مالیات برارزش افزوده

14- هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مناقصه است-سایر شرايط شرکت در مناقصه در برگه هاي اسناد درج شده است در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  32752740 044 یا 31943031  امورقراردادها تماس حاصل فرماييد.