آخرین اخبار

تیم های برتر مسابقات فوتبال درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه ارومیه معرفی شد

مسابقات فوتبال درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه ارومیه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

این مسابقات با حمایت و نظارت مدیریت تربیت بدنی و به همت انجمن ورزشی دانشگاهبا رقابت 12 تیم در قالب 25 مسابقه برگزار گردید ودر پایان تیم های تربیت بدنی 93 و فنی و مهندسی به مقام های اول ودومدست یافتند.

مسابقات فوتبال درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه ارومیه که پنجم آبان ماه با مسئولیت اجرایی ابراهیم علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو انجمن ورزشی دانشکده تربیت بدنی آغاز گردیده بود، هفدهم آبان ماه با اهدا حکم و کاپ قهرمانی به تیم های برتر خاتمه یافت.