آخرین اخبار

بارگذاری کلیه اطلاعات داوطلبین در سامانه جشنواره دانشجوی نمونه الزامی است

دکتر ناصر سلطانی مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه ارومیه با مخاطب قرار دادن دانشجویانی که اقدام به ثبت نام مقدماتی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 95 نموده اند گفت: بارگذاری و تکمیل کلیه مستندات بخش های فرهنگی و پژوهشی الزامی است .

ایشان ادامه داد: با توجه به صراحت آیین نامه جشنواره عدم ارائه اطلاعات و مستندات کافی در هر یک از  بخش های فرهنگی و پژوهشی و تعیین حداقل و حداکثر امتیاز، امکان بررسی درخواست ها وجود نخواهد داشت.