آخرین اخبار

آگهی بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه در نظر دارد با یکی از نمایندگی بیمه های رسمی کشور در زمینه بیمه تکمیلی از قبیل: جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی برای کارکنان و خانواده های ایشان (حدود 1500 نفر) طبق جدول پیوست بصورت یکساله قرارداد همکاری منعقد نماید.

دانلود آگهی بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه ارومیه

دانلود جدول تعهدات