آخرین اخبار

اطلاعیه در خصوص شورای صنفی دانشجویان

بعد از انتخابات با شكوه سال 92 و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، مديريت دانشگاه اروميه نيز در اواخر سال تغيير كرد. يكي از نخستين اقدامات حوزه معاونت دانشجويي كه با تأكيد رياست دانشگاه انجام شد راه اندازي شوراي صنفي بود كه در ارديبهشت ماه سال 93 انجام شد؛ اما با توجه به رويكرد قوميتي انتخاب شوندگان كه نتوانستند آحاد دانشجويان عزيز را نمايندگي كنند ناگزير از ادامه كار منصرف شدند. براي برگزاري انتخابات جديد بايد منتظر آيين جديد مي شديم كه بنا بود در شهريور سال 94 ابلاغ شود سپس به بهمن ماه موكول و نهايتاً در اواخر ارديبهشت 95 ابلاغ شد. بدين ترتيب در نيمه اول امسال هم به دليل شروع فرجه و امتحانات و عدم حضور دانشجويان، امكان برگزاري انتخابات فراهم نشد. با شروع سال تحصيلي جديد اقدامات لازم براي برگزاري انتخابات شوراي صنفي، برابر آيين نامه جديد، شروع و هيأت اجرايي تشكيل شد و تا سه مرتبه اطلاعيه مربوط در سايت دانشگاه قرار گرفت؛ ولي با نهايت تأسف استقبال چنداني از آن به عمل نيآمد و تا كنون فقط 7 نفر حائز شرايط براي ثبت نام بودند كه عملاً امكان برگزاري را فراهم نمي كرد؛ با اين حال حوزه معاونت دانشجويي همچنان به اقدامات خود براي برگزاري انتخابات ادامه خواهد داد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:5450  این هفته:22009  این ماه:83385  امسال:1049932