آخرین اخبار

دوازدهمین رویداد طرح تحول کارآفرینانه با عنوان "سینما تحول " در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

دوازدهمین رویداد طرح تحول کارآفرینانه برای دانشجویان با عنوان "سینما تحول" به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه برگزار می گردد.
این طرح به نمایش فیلم سمینار علم ثروتمند شدن با سخنرانی باب پراکتور و تحلیل اساتیدTSP؛ شانزدهم اسفندماه، ساعت 18 در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه ارومیه می پردازد.