آخرین اخبار

ارتقای علمی اساتید دانشگاه ارومیه

در طی سال 95، تعداد 32 نفر از اساتید دانشگاه ارتقاء مرتبه علمی یافته اند که 12 نفر به مرتبه استادی و 20 نفر به مرتبه دانشیاری نائل شده اند.

ارتقاء، پیشرفت عضو هیات علمی از مرتبه علمی پایین تر به مرتبه بالاتر است که این رتبه ها از مرتبه مربی آموزشیار آغاز می شود و پس از طی مراتب مربی، استادیار و دانشیار، در مرتبه استادی که بالاترین مرتبه است خاتمه می یابد.

ارتقای‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و موسسات‌ پژوهشی‌ مربوط با توجه‌ به‌ میزان‌ فعالیت‌ آنان‌ در زمینه‌ های‌ آموزشی‌،  پژوهشی‌ و تالیف‌ و ترجمه‌، امور اجرائی‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌ تخصصی‌ وخدمات‌ درمانی‌ و بر اساس‌ مفاد این‌ آئین‌ نامه‌ امكان‌ پذیر خواهد بود .

 

لیست دانشکده ها براساس تعداد اساتید ارتقاء یافته:

دانشکده علوم :8 نفر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی : 6 نفر

دانشکده دامپزشکی:5 نفر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: 4 نفر

دانشکده کشاورزی: 3 نفر

دانشکده فنی : 3 نفر

دانشکده اقتصاد و مدیریت: 2 نفر

دانشکده منابع طبیعی: 1 نفر

 

اعضای هیات علمی ارتقاء یافته دانشگاه ارومیه در سال 95          

 

ارتقاء

رشته

دانشکده

نام و نام خانوادگی

ردیف

دانشیاری

فیزیک

علوم

آقای دکتر محمد تقی احمدی

1

دانشیاری

مکانیک بیوسیستم

کشاورزی

آقای دکتر پرویز احمدی مقدم

2

استادی

باغبانی

کشاورزی

آقای دکتر محمد رضا اصغری

3

دانشیاری عمران فنی مهندسی آقای دکتر سید هادی بهادری 4

دانشیاری

جنگلداری

منابع طبیعی

آقای دکتر عباس بانج شفیعی

5

دانشیاری

شیمی آلی

علوم

آقای دکتر احمد پور ستار

6

دانشیاری

حسابداری

اقتصاد و مدیریت

آقای دکتر پرویز پیری

7

دانشیاری

جغرافیا

ادبیات و علوم انسانی

آقای دکتر علی اکبر تقی لو

8

دانشیاری

میکروبیولوژی

دامپزشمی

آقای دکتر امیر توکمه چی

9

دانشیاری

زمین شناسی

علوم

آقای دکتر علی اصغر ثیاب قدسی

10

دانشیاری

تاریخ

ادبیات و علوم انسانی

آقای دکتر محمد جعفر چمنکار

11

استادی

علوم تربیتی

ادبیات و علوم انسانی

آقای دکتر محمد حسنی

12

دانشیاری

رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

خانم دکتر فاطمه سادات حسینی قطره

13

دانشیاری

علوم و صنایع غذایی

کشاورزی

خانم دکتر فریبا زینالی

14

دانشیاری

علوم پایه

دامپزشکی

آقای دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد

15

استادی

رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای دکتر میرحسن سیدعامری

16

استادی

علوم پایه

دامپزشکی

آقای دکتر رسول شهروز

17

استادی

عمران

فنی مهندسی

آقای دکتر محمد رضا شیدایی

18

استادی

زمین شناسی

علوم

آقای دکتر صمد علیپور

19

دانشیاری

مدیریت آموزشی

ادبیات و علوم انسانی

آقای دکتر علیرضا قلعه ای

20

استادی

رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای دکتر سیدمحمد کاشف

21

دانشیاری

ادبیات فارسی

ادبیات و علوم انسانی

آقای دکتر رحیم کوشش شبستری

22

استادی

فیزیک

علوم

آقای دکتر سید مقصود گلزان

23

استادی

رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای دکتر حسن محمدزاده

24

دانشیاری

زبان انگلیسی

ادبیات و علوم انسانی

خانم دکتر سیما مدیر خامنه

25

استادی

بهداشت و کنترل مواد غذایی

دامپزشکی

آقای دکتر کریم مردانی

26

دانشیاری

برق الکترونیک

فنی مهندسی

آقای دکتر بهبود مشعوفی

27

دانشیاری

بهداشت و کنترل مواد غذایی

دامپزشکی

آقای دکتر سعید مشکینی

28

دانشیاری

حسابداری

اقتصاد و مدیریت

آقای دکتر غلامرضا منصورفر

29

استادی

شیمی

علوم

آقای دکتر پیمان نجفی

30

استادی

شیمی آلی

علوم

آقای دکتر نادر نوروزی پسیان

31

دانشیاری

زمین شناسی

علوم

آقای دکتر رامین نیک روز

32