آخرین اخبار

اولین شورای ورزش دانشگاه ارومیه در سال 96 برگزار شد

این جلسه هفتم تیرماه با حضور رییس دانشگاه، معاونين، مدیر حوزه تربیت بدنی و سایر اعضای این شورا در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

سیاستهای کلی ورزش دانشگاه از قبیل ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش بانوان ، اماکن ورزشی و کسب درآمد از محل واگذاری اماکن ورزشی موارد بحث و تبادل نظر جلسه مذکور بود.

رییس دانشگاه و هیات رییسه، ضمن ابراز رضایت از عملکرد خوب مدیریت تربیت بدنی در سال گذشته، حمایت های کامل خود را از این مدیریت اعلام کردند.