آخرین اخبار

اطلاعیه وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری روزانه

دانشجویان متقاضی وام ضروری 000/000/30 ریال از صندوق رفاه دانشجویان می توانند از تاریخ 01/05/96 لغایت 15/05/96 با تکمیل فرم پیوستی و تحویل آن به اداره رفاه در تاریخ های ذکر شده از وام ضروری استفاده نمایند.

شرایط دریافت وام:

1-   دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل که تا ترم مجاز 8 می توانند بهره مند گردند.

2-   دارا بودن شماره حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه بنام خود دانشجو

3-   تکمیل فرم پیوستی و تحویل به اداره رفاه

4-   دارا بودن سند تعهد محضری « دانشجویان وام بگیر نیازی به سپردن تعهد محضری دوباره ندارند»

5-   معاونت دانشجویی اداره رفاه