آخرین اخبار

کارگاه آموزشی آشنایی با روش­های نوین تدریس از  مجموعه دوره­ های دانش­ افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی با شرکت 80 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه­های غیر انتفاعی، آموزشکده فنی و حرفه­ ای و همچنین با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در روزهای 26 و 27 شهریور ماه سال جاری در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه واقع در پردیس شهر دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه به همت معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه در دو روز متوالی و روزانه 8 ساعت با حضور دکتر حسین­ پور استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه تشکیل گردید.