آخرین اخبار

در این ديدار که دیروز پنجم دی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، مرتضي عبدالهی دبیر انجمن ورزشی دانشگاه ضمن ارائه عملکرد انجمن به تشریح وظايف، مطالبات و مشکلات پیش رو انجمن ورزشی دانشگاه ارومیه و جایگاه این انجمن در سطح وزارت پرداخت.

رییس دانشگاه در این نشست حمایت خود را از فعالیت های انجمن ورزشی دانشگاه در جهت توسعه روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان اعلام کرد و در جهت رفع نیازهای موجود قول مساعد داد.