آخرین اخبار

مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشجویان منطقه ۳ کشور که به میزبانی دانشگاه زنجان در حال برگزاری بود با کسب مقام اول توسط دانشگاه تبریز، مقام دوم توسط دانشگاه ارومیه و مقام سوم توسط دانشگاه زنجان پایان یافت.

اعضای تیم دانشگاه ارومیه ۱-سعیده فتاح مدرس ۲- زهره برقی ۳-مریم سیدلر۴-سکینه شوطی ۵-مهدیه محمد ثانی ۶- مهسا قویدل۷-مهدیه صادق زارع۸-ستاره امیری۹-عاطفه عیوضی ۱۰- زبیده عبداللهی ۱۱- کوثر شاوله ۱۲- مریم حوری

مربی تیم: شمامه زمانی

سرپرست: معصومه منصفان