آخرین اخبار

اداره تدارکات دانشگاه ارومیه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عضویت یافته و از این پس انجام کلیه خریدها، مناقصات و مزایده های دانشگاه از طریق این سامانه صورت خواهد پذیرفت.

پیام اسد پور رئیس اداره تدارکات با بیان این مطلب گفت: برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم جهت این عضویت از یک سال گذشته جزو برنامه های اصلی این اداره بوده و از مزایای آن، شفاف سازی و ثبت کلیه وقایع معاملاتی است

اسدپور افزود: این سیستم با  اطلاع رسانی گسترده درسطح کشور، استعلام های متعدد، شفاف سازی گزارش گیری، نظارت و کنترل های داخلی مناسب و موثر سبب تمرکز خریدها خواهد بود و باعث تغییرات اساسی در سیستم اداره تدارکات میشود.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین به دلیل مکانیزه بودن سیستم معامله، پیشنهاد قیمت و تعیین برنده و حتی پرداخت وجه از طریق سامانه بدون دخالت انسانی؛ است.

اسدپور تاکید کرد: از این پس انجام کلیه مناقصات و مزایده های دانشگاه ازطریق این سامانه صورت پذیرفته و از دریافت دستی پاکت های استعلام خوداری خواهد شد و حتی صدور قراردادهای مربوطه مطابق شرایط اعلامی مناقصه و مزایده ازطریق این سامانه انجام خواهد شد.

لازم به توضیح است: مناقصه حفظ ونگهداری فضای سبز دانشگاه درسال1397 به عنوان اولین درخواست دانشگاه دراین سامانه ثبت گردیده است.