آخرین اخبار

مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک، کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذا، مزیت نسبی و اقتصادی گیاهان دارویی و ... از محورهای همایش مذکور است.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:206  این هفته:23438  این ماه:91852  امسال:1038376