آخرین اخبار

نشست دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده علوم ورزشی با اعضای هیات رییسه دانشکده، اعضای هیات علمی، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و نمایندگان معاونت های پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و آموزشی بیست و چهارم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و مدیریت با استقبال خوب دانشجویان برگزار شد.

در ابتدا گزارشی از وضعیت دانشکده و چالش های پیش رو ارائه شد و سپس دانشجویان در حضور مدیر امور دانشجویان، مدیر انتقال فناوری دانشگاه، معاون مدیر امور آموزشی، مدیر تربیت بدنی، مسئول حمل و نقل دانشگاه، رییس اداره امور فرهنگی؛ برای بیان مطالبات خود در خصوص مسائل آموزشی، پژوهشی، خوابگاهی و ... پشت تریبون قرار گرفتند.