آخرین اخبار

با اعلام معاونت دانشجویی  و به استناد مفاد مندرج در ماده 10 شیوه نامه اجرایی و به جهت اینکه در طی چند روز شکایت یا اعتراضی از سوی دانشجویان دریافت نشد نتایج قطعی انتخابات شورای صنفی دانشجویان به شرح ذیل اعلام می گردد.

شایان ذکر است نفرات 1 تا نهم به عنوان اعضای اصلی شورای صنفی و نفرات ده تا 12 به عنوان اعضای علی البدل معرفی گردیدند.