آخرین اخبار

در این جلسه که مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید و ایثارگران استان نیز حضور داشتند مدیر ستاد شاهد دانشگاه طی سخنانی؛ ارتباط صمیمی اساتید و دانشجویان، تبادل نظر و طرح مشکلات و موانع تحصیلی، ارایه مشاوره و راهکار و انعکاس مطالب به مسئولین ذیربط را از اهداف این جلسه عنوان کرد.

در ادامه دکتر حسین پور از اساتید مشاور در خصوص ویژگیهای اساتید مشاور و اصول مشاوره در کسب موفقیت مطالب ارزنده ای صحبت نمود.
همچنین مهندس فعال مدیر کل بنیاد شهید استان نیز طی سخنانی با ابراز تشکر و قدردانی از تشکیل چنین جلساتی، یکی از  مهمترین چالشهای بنیاد شهید را اشتغال و کارآفرینی بیان کرد و در این راستا بر نقش اساتید مشاور تاکید نمود.
سپس اساتید و دانشجویان به طرح موضوعات مختلف به صورت پرسش و پاسخ ادامه دادند.
ضیافت افطاری پایان بخش برنامه بود.