آخرین اخبار

پروفسور  Rickauer  Martina از اساتید بیوتکنولوژی گیاهی انستیتو ناسیونال پلی‌تکنیک تولوز فرانسه از گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی بازدید کرد.

وی در ضمن این بازدید، در جمع دانشجویان دکتری، آخرین نتایج تحقیقات تیم خود روی "مکانیسم مولکولی مقاومت یونجه دیپلویید به قارچ ورتیسلیوم" را در قالب یک سخنرانی علمی ارایه نمود و با دانشجویان دکتری به گفتگوی علمی پرداخت.

تشکیل گروه های پژوهشی جهت انجام تحقیقات کاربردی از توصیه های پروفسور Rickauerبود.

گفتنی است: پروفسورRickauer از اساتید دوره دکتری دکتر درویش زاده از اساتید گروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه بودند.

 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3271  این هفته:27241  این ماه:97991  امسال:1135049