آخرین اخبار


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تاریخ انتشار21/4/97
شرکت تعاونی تامین نیازمصرف کنندگان کارکنان دانشگاه ارومیه به شماره ثبت462
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی تامین نیازمصرف کنندگان کارکنان دانشگاه ارومیه راس ساعت 10روزدوشنبه مورخ1/5/1397در محل سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی واقع درپردیس نازلو دانشگاه ارومیه تشکیل می گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده 19 آئین نامه نحوه تنشکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر اعضاء واگذار نماید ، در این صورت هر عضوی می تواند علاوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رای با وکالت داشته باشد . توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع بغیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط هیات مدیره بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی رسیده باشد .
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
2-طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1396
3-اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1396
4-طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1396
5-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی 1397
6-انتخاب دو نفر بازرس اصلی و دونفربازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت
7-طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
8-طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان
9-اتخاذ تصمیم درمورد سرمایه اعضاء
ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت در سمت بازرسی بایستی حداکثر تا ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی مذکور مدارک شناسایی ذیل را با مراجعه به دفتر شرکت واقع دربلوارشهیدبهشتی، پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه تحویل شرکت نموده و رسید دریافت دارند .
مدارک شامل :
فتوکپی شناسنامه ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، فتوکپی حکم کارگزینی ، تکمیل فرم کاندیدای عضویت در سمت هیات مدیره و بازرسی

هیات مدیره شرکت تعاونی تامین نیازمصرف کنندگان کارکنان دانشگاه ارومیه