آخرین اخبار

 رییس دانشگاه ارومیه به دعوت دانشگاه  Fachhochschule des Mittelstand در راس هیاتی با همراهی رییس دفتر روابط بین الملل و رییس دفتر انتقال فن آوری دانشگاه، در نشست آینده کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران و آلمان که در برلین آلمان برگزار شد شرکت نمود.

در این نشست که به مدت سه روز از 30 مرداد لغایت 1 شهریور و با حضور نمایندگان دانشگاهی از جمهوری اسلامی ایران، مقامات بلند پایه دانشگاهی و تجاری آلمان، نماینده پارلمان آلمان و سفیر ایران در آلمان، ترتیب یافته بود دکتر حب نقی دیدارهایی با مسوولین دانشگاه FHM، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان و ... انجام داده و زمینه های همکاری های مشترک علمی را به بحث گذاشت.

تربیت دانشجویان کارآفرین با تکیه بر تجارب موفق بین المللی، سرمایه گذاری در حوزه دریاچه ارومیه و مذاکرات پیرامون فعالیتهای دوجانبه با محوریت دانشگاههای دو کشور از بحث های مطرح شده در این دیدارها بود.

دکتر ناصر آق، رییس دفتر همکاریهای بین الملل دانشگاه ارومیه در نشست مذکور، به ایراد سخنرانی پرداخته و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه دریاچه ارومیه را گزارش کرد.

همچنین دکتر علی محمدنیکبخت، رییس دفتر انتقال فن آوری دانشگاه ارومیه سخنرانی با عنوان"Innovation and Technology Based SMEs" How can Universities Trigger or Contribute?", Case Studies at Urmia University" ارایه کرده و تجربیات اخیر دانشگاه ارومیه در حوزه فن آوری را گزارش نمود.

در ادامه دکتر علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، دکتر مرک ( Habil Richard Merk) رییس هیات مدیره FHM ، خانم وییرگ( Kerstin Vieregge ) نماینده پارلمان آلمان و ... در خصوص ایجاد کریدور علمی و تجاری دو کشور و راههای تقویت آن در نشست " آینده کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران و آلمان" به ایراد سخن پرداختند.

شایان ذکر است: از دستاوردهای مهم این مذاکرات می توان به برگزاری دوره های حرفه ای مشترک با دانشگاه FHM، آزمونهای مشترک با سازمان سنجش و سازمان مدیریت صنعتی کشور، استقرار دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک با سرفصلهای کسب و کار و جذب اعتبارات بین المللی با همکاری دانشگاههای آلمان اشاره کرد.