آخرین اخبار


رییس دانشگاه در این عیادت که 17 مهر ماه و با همراهی خانم قمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه صورت گرفت با آرزوی سلامتی برای این دانشجو، قول مساعد همکاری کامل دانشگاه برای انجام اقدامات لازم برای بهبودی سریع تر و بازگشت این دانشجو به دانشگاه را داد.