آخرین اخبار

این طرح، 139 روستای منتخب (نمونه تصادفی طبقه‌بندی‌شده) واقع در شش زیر حوضه رودخانه‌های باراندوز چای، روضه چای، شهر چای، نازلو چای، زرینه‌رود و آجی‌چای را تحت پوشش قرار می‌دهد. حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ خانوار نمونه از این روستاها مورد پرسش قرار خواهند گرفت تا در خصوص معیشت خانوارها و روش‌های کشاورزی آن‌ها اطلاعات دقیقی گردآوری شود.

مجری طرح در هر سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، پژوهشکده مطالعات  دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه است. داده ‌برداری در قالب پنج گروه شامل بیست پرسشگر و پنج ناظر انجام می‌شود. مرحله داده برداری طرح حدود پنج هفته به طول خواهد انجامید. در این طرح از روش داده‌برداری تمام الکترونیکی مطابق با استانداردهای روز دنیا استفاده می شود.

«طرح آمارگیری از خانوارهای کشاورز» در چارچوب محور اجتماعی-اقتصادی پروژه مشترک ستاد احیاء و فائو با عنوان «برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» و باهدف استخراج یک ارزیابی دقیق از شرایط اولیه کشاورزان در زیر حوضه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. این طرح اطلاعات‌پایه برای طراحی اقدامات اجرایی برای کاهش میزان مصرف آب کشاورزی با رویکرد حفظ و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان را فراهم می‌آورد.

این طرح از مهر ماه امسال آغاز گردیده است.