آخرین اخبار

#همه با هم برای احیاء دریاچه ارومیه:
این کانال در یک مجموعه دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) راه‌اندازی شده تا اقدام به (الف) اطلاع‌رسانی دقیق رویدادهای مرتبط با دریاچه ارومیه، (ب) تحلیل علمی چرایی وضعیت موجود و تبیین راهکارهای اثربخش احیاء و (ج) افزایش آگاهی اقشار مردم و متخصصان امر از طریق معرفی رفتارهای اکوسیستم سازگار نماید.
دریافت نظرات، تحلیل‌ها و رهنمودهای همه اعضاء گرانقدر را با دیده منت پذیرا هستیم.
آدرس لینک کانال سروش:
@ehya_urmialake
پل ارتباطی اعضاء با کانال:
@ehya97
شماره تماس:
09013214481