آخرین اخبار

معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی برگزار می کند:

سمینار یک روزه: 30 سال آموزش زبان به عنوان یک زبان خارجی

مدرس: دکتر جواد غلامی، عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه

زمان: دوشنبه 28 آبان

ساعت 12 الی 14

مکان: آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی