آخرین اخبار

پیرو بخشنامه شماره 3/204976 وزارت عتف ( علوم، تحقیقات و فناوری) کارکنان اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویان که علاقمند به عضویت در انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران می باشند مدارک ذیل را به دفتر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحویل نمایند:
1- عکس 3*4 یک قطعه
2- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دانشجویان کارت دانشجویی)
3- فرم تکمیل شده موجود در عکس